Übersicht – Erklärung Sendinblue

Video 1 – Sendinblue Registration + WordPress link

Video 2 – Sendinblue Verknüpfung Hoster für E-Mail Signatur + erstellen E-Mail Adresse All-Inkl